• Slide 006
  Slide 006
 • Slide 004
  Slide 004
 • Slide 001
  Slide 001
 • Slide 002
  Slide 002
 • Slide 003
  Slide 003

UOBBank2

สินเชื่อบ้านแลกเงิน UOB Cash to Home

สินเชื่อบ้านแลกเงิน UOB Cash to Home
สินเชื่อบ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทุนได้ง่าย ๆ ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ เพียงใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักประกัน
CPA
0.05%

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance
ไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบ้นการเงินอื่น (Refinance) และสามารถกู้เพิ่มโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.33% นาน 3 ปีฟรีค่าจด...
CPA
0.05%

สินเชื่อบ้านใหม่ UOB

สินเชื่อบ้านใหม่ UOB
เพื่อซื้อบ้านใหม่ หรือ เพื่อก่อสร้างบ้านพักอาศัย สูงสุดถึง 100% ของค่าก่อสร้างบ้าน
CPA
0.05%