• Slide 006
  Slide 006
 • Slide 004
  Slide 004
 • Slide 001
  Slide 001
 • Slide 002
  Slide 002
 • Slide 003
  Slide 003

AXA-Insurance

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป “สุขภาพตรงใจ” และ “สุขภาพสุขคุ้ม” AXA

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป “สุขภาพตรงใจ” และ “สุขภาพสุขคุ้ม” AXA
ตรงใจกับ ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ,ค่าชดเชยรายได้ ,การแบ่งเบาภาระจากอุบัติเหตุ ,ความคุ้มครองต่อเนื่อง ,ผลประโยชน์ตรงใจ ลดหย่อนภาษี เพิ่...
CPA
10%

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป iHealthy AXA

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป iHealthy AXA
ประกันสุขภาพ iHealthy ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา
CPA
7.5%